ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Co je to návrh na oddlužení?

Návrh na oddlužení dokument zhotovený dle podmínek insolvenčního zákona. Obsahuje podklady pro výpočet vaší platební schopnosti v oddlužení. Návrh na oddlužení se podává k insolvenčnímu soudu na předepsaném formuláři. Pokud nevykazuje vady, soud do 15 dnů rozhodne o jeho schválení.


2. Kdy můžu podat návrh na oddlužení?

Musíte mít dluh od nejméně dvou věřitelů a být ve stavu platební neschopnosti, kdy pohledávky zůstávají po splatnosti déle než 30 dnů. Za posledních 5 let také nesmíte být trestaný za hospodářskou trestnou činnost, v návrhu na oddlužení to dokládáte Výpisem z trestního rejstříku.

Před 1.6.2019 bylo nutné v následujících pěti letech splatit 30 % svých dluhů. Této hranice již nemusíte dosáhnout. Musíte ale dokázat, že během následujících pěti let oddlužení uděláte maximum pro uspokojení svých věřitelů. Musíte proto nechat částečně zpeněžit svůj majetek a řádně splácet ze svých příjmů po celou dobu oddlužení.


3. Mohu si zhotovit návrh na oddlužení sám?

Určitě ne, návrh může zhotovit pouze advokát, notář, insolvenční správce, exekutor nebo akreditovaná osoba. Pokud jste v exekuci, přidělený exekutor vám nemůže návrh na oddlužení zpracovat a musíte oslovit někoho jiného.


4. Našel jsem firmu, která dělá návrhy. Můžu si ho nechat napsat tam?

Návrh na oddlužení je právní dokument, který může zhotovit jen akreditovaná osoba (viz. výše). Návrhy komerčních poskytovatelů často nejsou zpracovány správně a bývají za ně účtovány vysoké částky v řádech tisíců nebo desetitisíců. Jednání těchto firem je v rozporu s insolvenčním zákonem, který uvádí maximální odměnu za zhotovení návrhu na oddlužení. Nesprávné zpracování návrhu je také častým důvodem jeho zamítnutí.


5. Kolik návrh na oddlužení stojí peněz?

U notáře, advokáta, soudního exekutora a insolvenčního správce a akreditované osoby máte cenu stanovenou dle podmínek uvedených v insolvenčním zákonu.

Jednotlivě: 4.000 Kč + DPH = 4.840 Kč

Manželé: 6.000 Kč + DPH = 7.260 Kč

Tato částka je konečná a zahrnuje i náklady spojené se sepisem, podáním i související činnosti. Po povolení oddlužení odměnu uhradíte zpracovateli návrhu. Pokud tak neučiníte, zpracovatel přihlásí pohledávku do insolvenčního řízení jako rovnou pohledávkám za majetkovou podstatu. Tato pohledávka pak může být zpracovateli vyplacena kdykoli po rozhodnutí o úpadku.


6. Co když nemám na sepsání návrhu peníze?

Kontaktovat můžete neziskovou dluhovou poradnu ve svém okolí. Mezi provozovatelé patří např. Charita ČR nebo organizace Člověk v tísni. Jedná se o akreditované osoby oprávněné k činnosti v souladu s insolvenčním zákonem. Jejich bezplatné služby jsou však určeny pouze nejzávažnějším případům. 

Seznam akreditovaných osob: https://sako.justice.cz/  


7. Kolik budu v oddlužení splácet?

Částka, která náleží věřitelům, se vypočítá z vašeho čistého měsíčního platu po odečtení odměny insolvenčního správce a nezabavitelné částky, která vám je vyplácena. Orientačně si své splátky můžete vypočítat zde: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/


8. Nechápu nebo neznám některé pojmy z insolvence. Vysvětlíte mi je?

Na portálu justice.cz je přehledně zpracován slovník všech pojmů souvisejících s oddlužením. Vysvětlení pojmů najdete zde: https://insolvence.justice.cz/slovnik-insolvencnich-pojmu/


9. Bude si zpracovatel ověřovat podané informace?

Zpracovatel návrhu vychází z toho, že mu poskytujete pravdivé informace. Poctivé jednání je základní podmínkou pro povolení návrhu na oddlužení. Pokud insolvenční soud zjistí, že jste podal nepravdivé informace nebo jste některé informace zatajil, návrh může být zamítnut pro nepoctivost. Další návrh je pak možné podat až za 5 let.

I schválené oddlužení splátkovým kalendářem může být zrušeno. Může se tak stát, pokud je odhad budoucích příjmů nereálný nebo jste nepřiznal všechny své příjmy. 


10. Kdy budu znát rozhodnutí soudu?

Soud povolení oddlužení schválí nebo zamítne většinou do 15 dnů, pokud není potřeba návrh na oddlužení doplnit nebo opravit.


11. Můžu si vzít další půjčku?

Můžete dlužit pouze tolik, kolik dokážete splácet. Půjčka po splatnosti je důvodem ke zrušení oddlužení. Další půjčky rozhodně nedoporučujeme.


12. Proč už nemusím splatit 30 % dluhů?

Novelou insolvenčního zákona byla od 1.6.2019 zrušena minimální hranice splacení 30 % dluhů. Nyní můžete během 5 let splatit i méně, pokud prokážete, že jste pro splacení svých dluhů udělal maximum. Stále však existuje minimální hranice splácení, 2 178 Kč měsíčně bez ohledu na výši dluhů.


13. Může být doba oddlužení kratší než 5 let?

Ano, novela insolvenčního zákona umožňuje ukončení insolvenčního řízení již po třech letech. Podmínkou je splacení alespoň 60 % dluhů během daných tří let.

Vybrané skupiny občanů mají snížené podmínky pro povolení oddlužení. Důchodcům a invalidům II. a III. stupně je oddlužení povoleno, pokud jsou schopni splácet alespoň 2200 Kč měsíčně a oddlužení trvá jen tři roky.


14. Jak se liší oddlužení, pokud nejsem schopen splatit 30 %?

Od běžného oddlužení se splátkovým kalendářem neliší. Po pěti letech však bude zkoumáno, zda jste skutečně pro uspokojení věřitelů udělal maximum. Pokud splatíte minimálně 30 %, tato podmínka se automaticky považuje za splněnou.  


15. Za jakých podmínek může být moje oddlužení snadnější?

Polehčující podmínky insolvenční zákon vymezuje pro důchodce a invalidy II. a III. stupně. Pokud spadáte do jedné z těchto kategorií, od 1.6.2019 se můžete oddlužit během tří let. Podmínkou pro povolení oddlužení je schopnost měsíčně splácet věřitelům alespoň dvojnásobek odměny insolvenčního správce, tj. 2200 Kč.