ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Jakými způsoby se pohledávky uspokojují?

Dle rozhodnutí věřitelů dlužník uspokojí pohledávky zpeněžením majetkové podstaty nebo částečným prodejem majetku a plněním splátkového kalendáře.

Zpeněžení majetkové podstaty: Předměty zajištění pohledávek a jiný hodnotný majetek dlužníka insolvenční správce prodá tak, aby výtěžek zpeněžení maximálně uspokojil dlužnou částku.

Částečný prodej majetku s plněním splátkového kalendáře: Předměty zajištění pohledávek a jiný hodnotný majetek dlužníka insolvenční správce prodá tak, aby tržby maximálně uspokojily dlužnou částku. Zbylé pohledávky dlužník splácí měsíčně dalších 3 - 5 let dle délky trvání oddlužení. Kratší doba tří let se týká dlužníků, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod.


2. Jak probíhá uspokojení pohledávek zpeněžením majetkové podstaty?

Majetek se musí ocenit, pro nemovitosti je nutné nechat zpracovat znalecký posudek. Oceněný majetek insolvenční správce může zpeněžit následujícími způsoby:

  • dobrovolná veřejná dražba
  • dobrovolná dražba provedena soudním exekutorem
  • prodejem mimo dražbu
  • prodej dlužníkova podniku jedinou smlouvou

3. Jak probíhá uspokojení pohledávek splátkovým kalendářem?

Pokud má dlužník pravidelné příjmy, poměrnou částku z nich zasílá insolvenční správce každý měsíc na váš bankovní účet. Výši měsíčních splátek určuje splátkový kalendář. Splátky mohou být nižších v měsících, kdy dlužník např. pobírá nemocenskou nebo je dočasně nezaměstnaný.


4. Jaký je rozdíl ve způsobu uspokojení zajištěných a nezajištěných věřitelů?

Zajištění věřitelé: Pohledávky se splácí ze zpeněžení majetku, kterým byly zajištěny.

Nezajištění věřitelé: Uspokojení z pohledávek získáte dvěma způsoby. Prvním způsobem je zpeněžení majetku, který je určený pro zpeněžení a neslouží k zajištění majetku. Druhým způsobem je plnění splátkového kalendáře.


5. Jaké jsou přednostní pohledávky?

Celý výčet přednostních pohledávek uvádí § 168 a § 169 insolvenčního zákona, jedná se především o:

  • odměnu insolvenčního správce (záloha, hotové výdaje, odměna z počtu přezkoumaných přihlášek, případně deponovaná odměna)
  • dlužné a běžné výživné
  • odměnu zpracovatele návrhu na povolení oddlužení
  • odměnu za zpracování znaleckého posudku
  • pohledávky za majetkovou podstatu

6. Jak můžu uplatnit právo na zajištěnou pohledávku?

Skutečnost musíte uvést v přihlášce a doložit ji příslušnými doklady, které potvrzují zajištění dané pohledávky. Po zpeněžení vás jako věřitele zajištěné pohledávky, uspokojí z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění.


7. Kdo při zpeněžení majetku platí daň z převodu nemovitosti?

Daň z převodu nemovitosti platí vždy kupující.


8. Co když mám více nesplacených pohledávek?

V tomto případě podáváte pouze jednu souhrnnou přihlášku. Na jejím konci uveďte součet všech vymáhaných částek v insolvenci. Celkovou vymáhanou částku uveďte jasně a zřetelně. Ostatní náležitosti hromadné přihlášky jsou stejné jako u přihlášek jednotlivců. 


9. Jak přihlásit nepeněžitou pohledávku?

Nejprve ji vyčíslete v penězích (CZK). Při kalkulaci dejte pozor především na to, abyste pohledávku nenadhodnotil. Pokud je skutečná hodnota přihlášené pohledávky menší než 50 % její reálné částky, k přihlášené pohledávce soud nepřihlíží ani v jejím skutečném rozsahu. Za podobné nadhodnocení vám na návrh insolvenčního správce může soud udělit sankci. Tato pokuta dosahuje maximálně výše skutečné pohledávky.


10. Přihlašují se i zahraniční pohledávky? Jaké jsou rozdíly?

Sdělit soudu existenci zahraničního věřitele je povinností dlužníka. Soud poté zahraničního věřitele vyzve k přihlášce pohledávky ve zvláštním formuláři. Její měnu musí věřitel přepočítat do CZK dle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB.

Odkaz na ČNB: https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/