PŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVKY

1. Proč musím podávat přihlášku? 

Soud na základě správně vyplněné přihlášky uznává uspokojení pohledávky v insolvenčním řízení. 


2. Jaké má přihláška náležitosti?

Hlavní náležitosti přihlášky jsou výše a důvod vzniku pohledávky. Řádně vyplněná přihláška obsahuje:

  • označení insolvenčního soudu včetně spisové značky
  • označení dlužníka a věřitele
  • vysvětlení a důvody vzniku pohledávky
  • povaha a výše pohledávky
  • podpis (zpravidla elektronický)

3. Jak mám přihlášku vyplnit?

Pro správné vyplnění přihlášky následujte pokyny v odkazu: https://www.penize.cz/file/293296.pdf


4. Jakými způsoby můžu přihlášku podat?

Od 1.6.2019 je povinná elektronická přihláška pohledávky ve formátu pdf. Po vyplnění a vložení příloh jej opatřete platným elektronickým podpisem. Po stisknutí tlačítka "odeslat" obdržíte za okamžik od ePodatelny insolvenčního soudu potvrzení o přijetí.

Formulář je dostupný na webu justice i s kompletním návodem pro vyplnění. Načtení přihlášky vyžaduje použití Adobe Reader 8 nebo jeho vyšší verze.

Odkaz pro stažení přihlášky: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR


5. Co když nemám elektronický podpis?

Přihlášku můžete podat i v listinné podobě. Před zasláním zjistěte, zda konkrétní soud písemné přihlášky přijímá. Vyplněnou a podepsanou přihlášku s přílohami zasílejte na adresu soudu pouze v případech, kdy z objektivního důvodu nelze přihlášku podat elektronicky.


6. Kam mám přihlášku poslat?

Před podáním přihlášky zjistěte, u kterého insolvenčního soudu řízení probíhá. Dokumentaci pak adresujte přímo tomuto soudu.


7. Jaká je lhůta pro přihlášení?

Pohledávku musíte přihlásit do dvou měsíců od povolení návrhu na oddlužení. Lhůta je procesní a přihlášku na soud zašlete elektronicky nebo poštou nejpozději poslední den stanovené lhůty. Pokud poslední den lhůty připadá na víkend nebo státní svátek, termín se přesouvá na nejbližší nadcházející pracovní den.


8. Co když pohledávku přihlásím pozdě?

Soud k přihlášce dle § 185 insolvenčního zákona nepřihlédne a nezařadí ji mezi přihlášené pohledávky. Tato přihláška pak bude odmítnuta.


9. Co se stane, když pohledávku nepřihlásím?

Pohledávku tím z insolvenčního řízení zcela vyloučíte. Přijdete tak o možnost získat peníze, které Vám dotyčný dluží.


10. Můžu pak pohledávku uspokojit jinými způsoby?

Ne, exekuce a vymáhání majetku jsou během insolvenčního řízení zakázány. Ani po řádném ukončení oddlužení není možné po dotyčném zaplacení požadovat, jelikož jej soud od zbývajícího dluhu osvobodil.


11. Co když jsem přihlášku podal chybně?

Soud vás vyzve k odstranění vady s poučením (např. pokud není pohledávka přihlášena na předepsaném formuláři). Pokud vadu neodstraníte ve stanovené lhůtě, soud přihlášku odmítne. Pohledávku také může popřít insolvenční správce. Předtím vás ale vyzve k opravě vad v přihlášce a popře ji pouze v případě, že vady správně neodstraníte. Pokud insolvenční správce pohledávku popře, má tyto povinnosti.

Nevykonatelná pohledávka: vyrozumět věřitele o popření

Vykonatelná pohledávka: podat na věřitele žalobu pro určení pravosti, pořadí a výše pohledávky

Pokud insolvenční správce popřel pohledávku, od 1.6.2019 máte právo podat žalobu pro popření pořadí pohledávky.


12. Jaké mám zaslat přílohy k přihlášce?

Zasíláte listinné důkazy, kterými prokazujete existenci pohledávky: např. smlouvy, dodací listy, faktury a doklady o jejich doručení, výzvy, žaloby, škodové protokoly, nebo dodatky smluv. Bez příloh insolvenční správce nemůže pohledávku přezkoumat.