DOKLADY A DOKUMENTY

OSOBNÍ ÚDAJE

Dle novely insolvenčního zákona musí od 1.6.2019 návrh na povolení oddlužení obsahovat:

 • Osobní údaje dlužníka - jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a adresa.
 • Osobní údaje osoby oprávněné k jednání za dlužníka - jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a adresa.
 • Rozhodné skutečnosti, které jsou důkazem vašeho úpadku - platební neschopnost a její důvody, tj. množství věřitelů a dluhů, popis dluhové situace a jejího vývoje. Uvedeny musí být minimálně dva dluhy u dvou různých věřitelů, jejich výše a doba splatnosti.
 • Výše plnění pohledávek nezajištěných věřitelů a zdůvodnění - informace o mzdě a dalších příjmech, které podléhají splátkám. Dále musí být uvedeno očekávané procentuální uspokojení nezajištěných věřitelů - kolik % dluhů bude splaceno za 5 let.
 • Očekávané příjmy v následujících 12 měsících
 • Údaje o příjmech za posledních 12 měsíců
 • Počet vyživovaných osob - manžel/manželka + počet dětí
 • Seznam zajištěného i nezajištěného majetku - viz. kategorie E a F níže
 • Čestné prohlášení - podepsání dovětku, dle kterého jste byl poučen o svých právech a povinnostech v insolvenčním řízení.

DOKUMENTACE

Kategorie A: Potvrzení o současných příjmech - odvíjí se od zdrojů vašich současných příjmů, které podléhají srážkám. Může se jednat o následující dokumenty: Pracovní smlouva, Darovací smlouva (s notářsky ověřeným podpisem), Doklady a příjmech z důchodu (vydá OSSZ), případně doklady o jiných příjmech. Dle výše současných příjmů soud kalkuluje předpoklad příjmu pro následujících 5 let.

Kategorie B: Potvrzení o příjmech za poslední tři roky

 • Zaměstnanci - Mzdové listy, výplatní pásky, platové výměry apod. (vydá účtárna zaměstnavatele) nebo Evidenční listy důchodového pojištění (vydá OSSZ)
 • OSVČ - daňová přiznání (vydá finanční úřad)
 • Příjmy z úřadu práce - doklady o příjmech podpory (mateřská, rodičovská, v nezaměstnanosti, sociální dávky)
 • Důchody - doklady o příjmech z důchodu (invalidní, sirotčí, vdovský, starobní apod.), (vydá OSSZ)
 • Další příjmy - renty, dary, pronájmy, prodeje apod.

Kategorie C: Doložení dluhů (nevykonatelné dluhy) - doložte každý dluh nejnovějším dokladem, může se jednat o následující dokumenty: smlouva o půjčce, úvěrová smlouva, výpisy z účtů a kreditních karet, upomínky, směnky a další.

Kategorie D: Doložení exekucí (vykonatelné dluhy) - doložte veškeré doklady od soudu, může se jednat o následující dokumenty: usnesení o nařízení exekuce, exekuční příkaz, soudní rozhodnutí, rozhodčí nálezy a další.

Kategorie E: Soupis movitého majetku - doložte soupis veškerého movitého majetku ve Vašem vlastnictví (movitý = lze přesunout), např: nábytek, elektronika, automobil. V soupisu u každé položky uveďte vlastní odhad pořizovací ceny a vlastní odhad současné ceny. Pokud je některá z těchto věcí předmětem exekuce, označte danou věc, a uveďte jméno exekutora a číslo exekuce.

Kategorie F: Soupis nemovitého majetku - doložte soupis veškerého nemovitého majetku ve Vašem vlastnictví (nemovitý = nelze přesunout), např. dům, byt, zahrada, pozemek. U každé položky uveďte datum pořízení, výpis z katastru nemovitostí a cenu nemovitosti určenou znaleckým posudkem.

Kategorie G: Další listiny

1. Výpis z rejstříku trestů - musíte doložit výpis z rejstříku trestů. Výpis nesmí být starší 3 měsíců (vydá CZECHPOINT, tzn. na poště).

2. Případně doložte také následující dokumenty: Kopie oddacího listu, rodné listy dětí, potvrzení o studiu dětí, rozhodnutí soudu o vyživovací povinnosti.